Mescidu l Aksa Ve Ümmetin Görevi

Rasulullah (sas.)’in azatlısı Meymûne (bint Sa’d, ra.) anlatıyor:
(Ben (bir gün):
Ya Rasulullah, Beytü’lMakdis (Mescidi Aksa) hakkında bize fetva ver, dedim.
Buyurdu ki:
“{Orası) mahşer (kıyamet günü) yeridir. Oraya varıp içinde namaz kılınız. Çünkü o’nda kılınan bir namaz, başka yerde kılman bin namaz gibidir.”
Ben:
Eğer oraya kadar yolculuk etmeye gücüm yetmezse, ne edeceğimi haber verir misiniz? diye sordum.
Buyurdular ki:
“Sen, o’na zeytin yağı hediye edersin, aydınlatılmasında kullanılır. Kim bunu yaparsa, oraya varmış gibi olur!” (1)
Bu hadisin şerhinde Sindî (ra.) şöyle diyor: “BeytülMakdis hakkında fetva soran Meymûne (ra.)’mn maksadının namazda, Beytü’lMakdis’e karşı durma hükmü neshedilerek müslümanlann kıblesi Kabe olunca, Beytü’lMakdîs’te namaz kılmanın mubah olup olmadığını öğrenmek olabilir. Hatta maksadının bu olduğu kuvvetli umular. Hadisin “Orası, mahşer ve menşer arzıdır.” ifadesindeki mahşer ve menşerden maksat, kıyamet günüdür. Kıyamet günün halk, o’nun yakınında toplanır Hadisler buna delâlet eder.
Beytü’lMakdis ve Mescidi Aksa, Kudüs’teki meşhur mescidin ismidir. Bu mescidte kılınan namazın, diğer mescidimde kılman bin namaz gibi olduğuna dair buradaki hükümden Mescidi Nebevi ve Mescidi Haram müstesnadır.
Bu hadise göre bu mescidte kılman namaz, fazilet bakımından Mescidi Nebe-vî’de kılınan namaz gibidir.
Meymûne (ra.)’nın “oraya kadar gitmeye gücü yetmezse” şeklinde sorduğu soruya karşılık verilen cevapta, o mescidin aydınlatılmasında kullanılmak üzere zeytin yağının hediye edilmesi hâlin de, oraya kadar gidilmiş gibi sevabın kazanılacağı bildirilmiştir. (2)
“Meymûne (ra.), Mescidi Aksa’ya kadar gidip orada namaz kılmanın fazileti haiz olup olmayacağını anlamak için Rasulullah (sas.)’den fetva istemiş. Hz. Peygamber de, oraya gidip namaz kılmayı tavsiye etmiştir. Ancak o zaman bu bölgede müslümanlarla müşrikler arasında savaş olduğu ve müslümanların o-raya girmesi mümkün olmadığı için, Mescidi Aksa’nın kandillerine konulmak üzere zeytin yağı gönderilmesini tavsiye etmiştir.” (3)
Önderimiz Rasulullah (sas.), ümmetinin Kudüs şehrinde bulunan Mescidi Aksa’ya gidip orada namaz kılmalarını tavsiye ediyor… O dönemde Mescidi Aksa, müşriklerin işgali altında olup daha İslâm ordusu tarafından fethedilmemişti… Bilindiği üzere Kudüs Şehri, Emi-rü’lMü’minin İmam Ömer b. Hattab (ra.)’ın hilafeti sırasında fetholundu…
Rasulullah (sas.) bu tavsiyesiyle, ümmetin Kudüs Şehrini fethetmesini istemiş, Mescidi Aksa’nın işgalci zalim tağutlardan geri alınması için emir buyurmuştur… Muvahhid müminlerin emniyet içinde orada namaz kılmalarının gereğine işaret etmiştir… Mümin müslümanlar, Kudüs’ü kâfirlerin işgalinden kurtaracak ve orayı fethedip emniyet içinde Mescidi Aksa’da namaz kılacak güce sahip olamıyorlarsa, en azından Mescidi Aksa’nın aydınlatılmasına yardımcı olmaları gerekir…
Rabbimiz Allah tarafından çevresi bereketli kılınmış (4) Mescidi Aksa’nm her türlü zulümâttan kurtarılıp nura kavuşturulması, bütün İslâm Milletinin üzerine ertelenmez bir vazifedir… Oranın zulüm karanlığından, hürriyet aydınlığına çıkması için yardımcı olan muvahhid müminler, orada kılınan bir namazın başka yerde kılman bin namaz gibi olan Mescidi Aksa’ya varmış gibi olurlar…
Merhamet olunmuş ümmetin her muvahhid mümin ferdi, bu hakikati idrak etmeli ve bu uğurda üzerine düşen görevini ihmal etmemelidir!..
Mescidi Aksa, ibadet kaydıyla kendisine yolculuk edilen üç kudsî mescidden biridir… Ancak bu üç mescide ibadet kasdıyla ziyarete gidilen ve buralarda kılınan namaz, diğer mescidlerde kılınan namazlardan faziletlidir… Ümmet, bu üç mescidin hakkını korumak konusunda çok hassas olmalıdır…
Ebu Hüreyre (ra.)’ın rivayetiyle şöyle buyuruyor Rasulullah (sas.}:
“(İbadet için) şu üç mescidden başkasına yolculuk edilmez; El Mescidü’lHaram, Mescidü’rRasul ve Mescidü’lAksa.” (5)
Ebu’dDerda (ra.)’dan Rasulullah fsas.) şöyle buyurur:
“Mescidü’lHaram’da kılınan namaz, yüz bin namaza denktir. Benim mescidimde kılman namaz bin namaza denktir. Beytü’lMakdis’de kılınan namaz ise, beş yüz namaza denktir.” (6)
İbn Huzeyme de, “Sahih”inde şöyle rivayet etti: “Mescidü’lHaram’da kılınan bir namaz, diğer mescidlerde kılınan yüz bin namazdan daha faziletlidir. Medine Mescidi’nde kılınan bir namaz, diğer mescidlerde kılınan bin namazdan daha faziletlidir. Ve Beytü’lMakdis mescidinde kılınan beş yüz namaza denktir.” (7)
Önderimiz Rasulullah (sas.)’in bu buyruklarından açıkça anlaşıldığı üzere, İslâm Milleti clbirlik edip, bir bilek ve bir yürek olarak bu üç mescide karşı olan görevlerini yerine getirmeli, onları korumalı ve asla haklarını çiğnetme-melidir… Elbette ümmetin mümin müslüman fertleri bulundukları bölgeleri işgal eden zalim müstekbirlerin esaretlerinden kurtulmalıdırlar ki, bu üç mukaddes mescidi korumak vazifelerini hakkıyla yerine getirsinler… Kendileri zalim tağutlann zulmü altında esaret hâlinde iken, işgal edilen İslâm topraklarının herhangi bir beldesinde yaşarken, “Mescidü’lAksa”nın işgal edilişine karşı ne tepki verebilirler?.. Kendileri, müstekbir tağutlann esareti altındayken, işgal edilmiş Beytü’lMakdis’in kurtulması için ne yapabilirler?.. Bu soruların ciddî bir şekilde cevaplandırılması gerekir!..
Muvahhid müminlerin, her şeye rağmen Mescidü’l Aksa’ya karşı olan vazifelerini yerine getirmek konusunda bütün imkânlarını harcamaları gerekir!.. Mescidü’lAk-sa nın faziletine dair şu hadisi şerifi hatırlatarak sözümüzü bağlayalım:
Abdullah b. Amr (ra.)’dan Rasulullah (sas.) şöyle buyurdu:
“Süleyman ibn Davud (as.), Beytü’lMakdis’in binasını bitirince, Allah Teâlâ’dan üç dilekte bulunmuştur;
İlâhi hükme uygun bir hüküm verme kudreti,
Kendisinden sonra hiç kimseye nasip olmayacak bir mülk ve saltanat,
Yalnız namaz kılmak için Mescidü’lAksa’yı kasdedip gelen kimsenin, annesinden doğduğu gün gibi günahlarından çıkması.
Rasulullah devamla buyurdu ki; “Süleyman (as.)’m dilediği ilk iki şey kendisine verilmiştir. Üçüncü dileğinin de kendisine verilmiş olmasını umarım.”(8)