ALLAH’IN HÜKMÜ İLE HÜKMEDENLER

Abdullah b. Büreyde (r.a.)’ın rivayetiyle şöyle buyurur Rasulullah (s.a.s.):

“Hâkimler (kadılar), üç kısımdır: Biri cennette, ikisi de ce­hennemdedir.

Cennette olan, hakkı bilip ona göre hüküm verendir.

Hakkı öğrendiği hâlde hükm(ün) de zulmeden (hâkimler) ile, hakkı bilmeden insanlar arasında hüküm veren (hakimler) de cehennemdedir.”[1]

Bu hadis-i şerifte, hakimlerin üç kısım olduğu haber veril­mektedir:

1- Allah’ın ve Rasulü (s.a.s.)’in hükmünü bilen ve ona göre hüküm veren hâkimler. Bunlar, cennetliktir.

2- Allah’ın ve Rasulü (sa.s.)’in hükmünü bilmeden hüküm veren hâkimler. Bunlar, hükümlerinde hakka isabet etseler de, etmeseler de cehennemliktirler.

3- Allah ve Rasulü (s.a.s.)’in hükmünü bildikleri hâlde bile bile hakka aykırı hüküm verenler. Bunlar da cehennemliktir.[2]

“Avnü’l-Mabûd” yazarı şöyle der:

“Bu hadis, hâkimlerden yalnız hakkı, yani Allah’ın hükmünü bilip bununla amel edenlerin cehennemden kurtulduklarını ve diğerlerinin kurtulamadıklarına delâlet eder. Muteber olan uy­gulamadır. Bu itibarla hakkı bilip de tatbik etmeyen bir kimse, bilmeyen kişi gibidir ve onunla beraber cehennemliktir. Hadisin zahirine göre bilmeden hüküm eden ve hükmü tesadüfen hakka uygun düşen hâkim de cehennemliktir. Çünkü hadiste bir istisna yoktur.

Hadis, bilmeden, yani Allah’ın hükmü hakkında bilgisi ol­madan kişinin hüküm vermesini veya hakkı bile bile batıl ile hükmetmesini yasaklayıp böylesini tehdîd ediyor.

Hatîb-i Şirbînî:

-Birinci hâkimin hükmü infaz edilir. Fakat ikinci ve üçün­cünün hükmü infaz edilmez, demiştir.”[3]

Ebu Hüreyre (r.a.)’dan.

Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurur.

“Her kim Müslümanlar arasında hâkimlik yapmak ister ve bu arzusuna erişir, sonra da (onun) adâleti zulmüne baskın gelirse, cennetlik olur.

(Hâkimlik makamına gelip de) zulmü adâletine baskın ge­len kimse de cehennemlik olur.”[4]

Rabbimiz Allah Teâlâ şöyle buyurur:

“Kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar, kâfir olanların tâ kendileridir.”[5]

“Kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar, zalim olanların tâ kendileridir.”[6]

“Kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar fasık olanların tâ kendileridir.”[7]

 

 [1]    Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Akdiye, B.2, Hds.3573.

Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Ahkâm, B.3, Hds.2315.

Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Ahkâm, B.1, Hds.1338’in devamı.

Kuzâî, Şihâbü’l-Ahbâr, Sh.84, Hds.231.

[2]    Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, C.13, Sh.148.

[3]    Haydar Hatipoğlu, A.g.e., C.6, Sh.274.

[4]    Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Akdiye, B.2, Hds.3575.

[5]    Mâide, 5/44.

[6]    Mâîde, 5/45.

[7]    Mâîde, 5/47.