CENNETE GİREN KADINLAR

Mü’minlerin annesi Ümmü Seleme (r.anha)’nın rivayetiyle Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurur:

“Kocası, kendisinden razı olduğu hâlde hangi (mü’mine) kadın ölürse, cennete girer.”[1]

Katıksız iman edip, üzerine düşen kulluk vazifesini yapan, Allah’a ve Rasulullah (s.a.s.)’e itaat olarak salih amel işleyen mü’min müslüman bir kadın, mü’min müslüman kocasının hukukuna riâyet edip onun rızasını kazanmış bir hâlde vefat ederse cennete girer…

Muvahhid mü’min bir kadın, takva sahibi olduktan sonra Allah katında derecesi çok yüksek olduğu gibi, ümmet ailesi içinde de kıymeti arttıkça artar.. O, cennetin ayakları altında olduğu bir anne, o, onun için savaşılıp ölünerek şehid oluna­cak bir namus, o, iffet sembolü değerli bir şahsiyettir.. Çünkü O, muvahhid, mü’min ve müslüman bir insandır… İmanı şirk­siz, ameli şirksiz, hayatı ve ölümü Allah için olan, yaratılış gayesi doğrul­tusunda emrolunduğu gibi Rabbi Allah’a ibadet eden bir kul­dur…

İmam Sindî (rh.a.):

-Böyle kadın, doğrudan doğruya cennete girer, demiştir.[2]

“Bunlar için Allah, bir bağışlanma ve büyük bir ecir ha­zırlamıştır.”[3]

Bu konuda, önderimiz Rasulullah (s.a.s.)’in şu hadislerine dikkat edelim!..

 

1) Enes (r.a.)’dan.

Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurur.

“Kadın, beş vakit namazı kılar, Ramazan orucunu tutar, namusunu muhafaza eder, kocasının meşru isteklerine itaat ederse, cennete girer.”[4]

 

2) Abdurrahman b. Avf (r.a.)’dan.

Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurur.

“Kadın, beş vakit namazı kılar, Ramazan orucu tutar, na­musunu korur ve kocasına itaat ederse, ona:

-Cennetin hangi kapısından dilersen oradan gir! denilir.”[5]

 

3) Ebu Umâme (r.a.) anlatıyor:

Bir kadın, iki çocuğu ile beraber Rasulullah (s.a.s.)’ın ya­nına geldi. Kadın, bir çocuğunu taşımış, diğer çocuğunun da elinden tutup çeker vaziyette idi.

Rasulullah (s.a.s.), (kadının çocuklarına olan bu şefkat ve düşkünlüğünü görünce) şöyle buyurdu:

“(kadınlar, çocuklarını) karınlarında taşırlar, doğururlar, çok merhametlidirler.

Kocalarına ettikleri eziyetleri olmazsa, namazlarını kılanları cen­nete girer.”[6]

 

4) Enes (r.a.)’dan.

Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurdu:

“Cennetlik olan kadınlarınızı haber vereyim mi?”

-Evet, ya Rasulullah! dediler.

(Rasulullah:)

“Kocasına karşı çok sevgi besleyen, çok çocuk doğuran ka­dındır ki, öfkelendiği veya kendisine kötü davranıldığı yahud kocası kızdığı zaman:

-İşte elim, senin elindedir. Sen razı oluncaya kadar, uyku uyu­mayacağım, der.” buyurdu.[7]

 

 

 [1]    Sünen-i İbn Mace, Kitabu’n-Nikâh, B.4, Hds.1854.

Sünen-i Tirmizî, Kitabu’r-Rada, B.10, Hds.1170.

İmam Hafız el-Munzirî, A.g.e., C.4, Sh.213, Hds.12.Hakim, isnadının sahih olduğunu söyler.

[2]    Haydar Hatipoğlu, A.g.e., C.5, Sh.213.

[3]    Ahzab, 33/35.

[4]    İmam Suyutî, Camiu’s-Sağir Muhtasarı, C.1, Sh.209-210, Hds.393(725)

İmam Hafız el-Munzirî, A.g.e., C.4, Sh.214, Hds.13. İbn Hıbban, “Sahih”’inde rivayet etmiştir.

Zekeriya Güler, 40 Hadiste Kadın, Konya, 1997, Sh.60, Hds.7.

Not: Heysemî, Mecmau’z-Zevaid, C.4, Sh.305. Hadisi, Bezzâr rivayet eder. Hasen veya Sahih olan bu hadis, Abdurrahman b. Avf(r.a.)’dan da rivayet edilmiştir.

Şerhi için bkz. Mûnâvî, Feyzu’l-Kadir, C.1, Sh.392, Hds.725.

[5]    İmam Hafız el-Munzirî, A.g.e., C.4, Sh.214, Hds.14. Ahmed b. Hanbel, (Müs­ned, C.1, Sh.191) ve Taberânî, (Mu’cemu’l-Ev­sat’ta) rivayet etmiştir.

İmam er-Rûdânî, Cemu’l-Fevaid, C.2, Sh.269, Hds.4311.

[6]    Sünen-i İbn Mace, Kitabu’n-Nikâh, B.62, Hds.2013.

Taberânî, Mu’cemu’s-Sağir, C.2, Sh.314, Hds.616.

İmam Suyutî, Camiu’s-Sağir Muhtasarı, C.2, Sh.297, Hds.1942 (3661). Ahmed b. Hanbel, Müsned, C.5, Sh.252,257,269’dan.

[7]    Taberânî, Mu’cemu’s-Sağir, C.1, Sh.143, Hds.79.