GÜZEL AHLÂK SAHİBLERİ

Hayat önderimiz Rasulullah (s.a.s.), hadis-i şeriflerinde gü­zel ahlâk sahibi olan mü’min müslümanları, ahlâklarının güzelli­ğinden dolayı cennet ile müjdelemiştir…

1) Ebu Hüreyre (r.a.)’dan.

Rasulullah (s.a.s)’e:

-(Mü’mini) cennete dahil eden (cennete girmesine sebeb olan) amellerin en çoğu hangisidir? diye soruldu.

O:

“Takva ve güzel ahlâktır!” buyurdu.

O’na:

-(Mü’mini) cehenneme sokan günahların en çoğu hangisi­dir? diye soruldu.

O:

“(Şu) iki organ: Ağız ve cinsel organı!” buyurdu.[1]

2) Sehl b. Sa’d (r.a.)’dan.

Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurur.

“Her kim iki çene kemiği arasındaki dilini ve iki budu ara­sında bulunan (Cinsel) organını (şerden korumayı) bana te’min ederse, ben de ona cenneti te’min ederim!”[2]

3) Ebu Hüreyre (r.a.)’dan.

Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurur.

“Allah her kimi, iki çenesi arasındakinin şerri ile iki bacağı arasındakinin şerrinden korursa, şübhesiz cennete girer.”[3]

4) Ebu Umâme (r.a.)’dan.

Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurur.

“Ben, haklıyken bile çekişmeye girmekten kaçınan kimse için cennetin kenarından, şakadan da olsa yalan söylemeye yanaşmayan kimse için cennetin ortasından, huyunu güzelleşti­ren kimse için de cennetin en yükseğinden bir köşk (verilme­sin)e kefilim.”[4]

5) Ubade b. Samit (r.a.)’dan.

Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurur.

“Şu altı hususta kendinize kefil olun ki, ben de sizin için cen­nete kefil olayım.

Konuştuğunuzda doğru konuşun (yalan söylemeyin).

Söz verince yerine getirin.

Size bir şey emanet edilince cenneti de gözetin (ihanet et­meyin).

Irzınızı koruyun.

Gözlerinizi harama kapayın.

Ellerinize hâkim olun (kötülükten çekin).”[5]

6) Cabir (r.a.)’dan.

Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurur.

“Her kimde şu üç özellik bulunursa Allah, o kimseye hima­yesini arttırır ve onu cennetine koyar:

Güçsüzlere yumuşak davranmak,

Ana-babaya şefkat,

Ve elinin altında bulunanlara iyi muamele.”[6]

7) Iyaz b. Hımar el-Mışâvir (r.a.)’dan.

Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurur.

“(Allah Teâlâ şöyle buyurdu:)

Cennetlikler üç kısımdır:

1- Kuvvet sahibi, adâletli, sadaka verici, muvaffak!

2- Her akrabaya ve müslümana karşı ince kalbli, merha­metli kişi.

3- İffetli, kanaatkâr, çoluk-çocuk sahibi.”[7]

 

 

 

 

 

 

 [1]    Sünen-i İbn Mace, Kitabü’z-Zühd, B.29, Hds.4246.

Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Birri ve’s-Sıla, B.61, Hds.2072.

İmam Buhârî, Edebü’l-Müfred, B.138, Hds.289.

Kuzâî, Şihâbü’l-Ahbâr, Sh.200, Hds.670/a-b.

Beyhakî, Kitabü’z-Zühd, Sh.164, Hds.529.

[2]    Sahih-i Buhârî, Kitabu’r-Rikak, B.23, Hds.61.

Sünen-i Tirmizî, Kitabü’z-Zühd, B.47, Hds.2520.

[3]    Sünen-i Tirmizî, Kitabü’z-Zühd, B.47, Hds.2521.

İmam Malik, Muvatta, Kitabu’l-Kelâm, Hds.11.

Kuzâî, Şihâbü’l-Ahbâr, Sh.117, Hds.363.

Ayrıca bkz. Ahmed b. Hanbel, Müsned, C.5, Sh.333,362.

[4]    Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Edeb, B.7, Hds.4800.

Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Birri ve’s-Sıla, B.57, Hds.2061.

Sünen-i İbn Mace, Mukaddime, B.7, Hds.51.

İmam Hafız el-Munzirî, A.g.e., C.5, Sh.491, Hds.4. Beyhakî’den.

[5]    İmam Hafız el-Munzirî, A.g.e., C.5, Sh.490-491, Hds.2-3. Ahmed b. Han­bel, (Müsned, C.5, Sh.323) İbn Ebi’d-Dünya, İbn Hıbban, Hakim, Beyhakî, Ebu Bekr b. Ebi Şeybe ve Ebu Ya’lâ rivayet etmişlerdir.

Kuzâî, Müsned-i Şihâb, çev.Ali Akar, Konya,2005, Sh.76, Hds.328.

İbn Hacer el-Askalânî, Metalibu Âliye, C.3, Sh.16, Hds.2868.

İmam Celâleddin es-Suyutî, Esbâb-u Vurûdi’l-Hadis, çev. Dr. Necati Tetik-Abdulmecid Okçu, İst.1996, Sh.167, Hds.173.

[6]    Sünen-i Tirmizî, Kitabu Sıfatu’l-Kıyame, B.15, Hds.2612.

[7]    Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Cenne, B.16, Hds.63.