HİDAYETE VESİLE OLANLAR

Ukbe b. Âmir el-Cühenî (r.a.)’ın rivayetiyle şöyle buyuruyor Rasulullah (s.a.s.)

“Birisinin müslüman olmasına vesile olan kimseye cennet vâcib olur.”[1]

Sehl ibn Sa’d (r.a.)’dan.

Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurur.

“Allah’a yemin ederim ki, senin irşâdınla tek bir kişinin hi­dayete kavuşturulması, senin için kırmızı develerin olmasından hayırlıdır!”[2]

Ebu Râfî (r.a.)’dan.

Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurur.

“Senin vasıtanla Allah’ın bir kişiye hidayet vermesi, senin için üzerine güneşin doğup battığı her şeyden daha hayırlıdır.”[3]

İhya erleri olan muvahhid mü’minlerin, insanlara İslâm’ı tebliğ etmeleri ve gereği gibi onları İslâm’a davet etmeleri so­nucu, onların hidayet bulup mü’min olmalarına vesile olmanın mükâfatı cennettir.. Ne mutlu, bu vazifelerini yılmadan devam ettirenlere!…

 

 

 [1]    Taberânî, Mu’cemu’s-Sağir Tercümesi, C.1, Sh.405, Hds.304.

İmam Taberânî, Mu’cemu’l-Evsat, Sh.113, Hds.44. (Ana nüsha: C.4, Hds.3570)

Kuzâî, Şihâbü’l-Ahbâr Tercümesi, Sh.108, Hds.328.

İmam Suyutî, Camiu’s-Sağir Muhtasarı, C.3, Sh.329, Hds.3566 (8435).

Ayrıca bkz. Münâvî, Feyzu’l-Kadir, C.6, Sh.62, Hds.8435.

[2]    Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Cihad ve’s-Siyer, B.101, Hds.152.

Kitabu’l-Mağazî, B.40, Hds.231.

Kitabu Fedaili Ashabu’n-Nebî, B.9, Hds.49.

Sahih-i Müslim, Kitabu Fedaili’s-Sahabe, B.4, Hds.34.

Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-İlm, B.10, Hds.3661.

[3]    İmam Suyutî, Camiu’s-Sağir Muhtasarı, C.3, Sh.192, Hds.3203(7219). Taberânî, Mu’cemu’l-Kebir’den.

Serahsî, İslâm Devletler Hukuku-Şerhu’s-Siyeri’l-Kebîr, çev. Prof. Dr. İbrahim Sarmış-Prof.Dr. M.Sait Şimşek, Konya, 2001, C.1, Sh.95.