İHLÂS SÛRESİNİ OKUMAYI SEVENLER

Ebu Hüreyre (r.a.) anlatıyor:

Rasulullah (s.a.s.) ile birlikte geldim. Rasulullah, bir adamın İhlâs Sûresi’ni okuduğunu işitti.

Bunun üzerine Rasulullah (s.a.s.):

“Vâcib oldu!” buyurdu.

Ben de:

-Ne vâcib oldu? diye sordum.

Rasulullah (s.a.s.):

“Cennet!” buyurdu.[1]

Enes b. Malik (r.a.) anlatıyor:

Ensar’dan bir adam vardı. Kuba Mescidi’nde imamlık ya­par­dı. Okuyabileceği bir sûreyi namazda onlara okuyacağında İhlâs Sûresi’yle başlar, sonra başka bir sûre okur ve her rekatta aynen böyle yapardı. Arkadaşları kendisiyle konuştular ve şöyle dediler:

-Sen, bir sûre okuyor ve onu yeterli görmeyip başka bir sûre daha okuyorsun. Ya daima bu sûreyi oku veya onu bıraka­rak diğerini oku!

Ensar’dan olan bu kimse dedi ki:

-Ben, bu İhlâs Sûresi’ni okumayı bırakacak değilim. Size, bu sûre ile namaz kıldırmamı isterseniz yaparım, istemiyorsanız imamlığı bırakırım!

Onlar, bu kimseyi en değerli kişileri olarak gördüklerinden başka birisinin kendilerine imam olmasını istemediler. Rasu­lul­lah (s.a.s.), onlara geldiğinde durumu O’na haber ver­diler.

Bunun üzerine Rasulullah (s.a.s.):

“Ya filan, cemaatin söylediğinden seni alıkoyan ve her re­katta bu sûreyi okumaya seni yönelten sebeb nedir?” buyurdu.

O kimse:

-Ya Rasulullah, ben, bu sûreyi seviyorum dedi.

Bunun üzerine Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurdu:

“Bu sûrenin sevgisi, seni cennete sokacaktır!”[2]

Said ibnu’l-Müseyyeb (rh.a.)’dan.

Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurmuş:

“Kim, “Kul huvallahu ahad” Sûresini  on defa okursa, bun­dan dolayı cennette onun için bir köşk yapılır. Kim yirmi defa okursa, bu sebeble cennette onun içi  iki köşk yapılır. Kim de onu otuz defa okursa, bundan dolayı cennette onun  için üç köşk yapılır!”

O zaman Ömer ibnü’l-Hattâb (r.a.):

-Vallahi, ya Rasulullah, o hâlde biz mutlaka köşklerimizi ço­ğaltacağız, demiş.

Rasulullah (s.a.s.) de:

“Allah’ın (gücü ve cenneti) onlardan daha geniştir.” buyur­muş.[3]

Enes (r.a.)’dan.

Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurur:

“Kimi İhlâs Sûresi’ni her gün ikiyüz kere okursa, elli senelik günahları silinir. Ancak üzerindeki kul borcu bunun dışındadır.”

Aynı senedle Rasulullah (s.a.s.)’in şöyle buyurduğu da riva­yet edilmiştir.

“Kim uyumak istediğinde yatağı üzerinde sağ yanına yatar sonra İhlâs Sûresi’ni yüz kere okursa, kıyamet günü Rabbi ona şöyle buyuracaktır:

-Ey kulum, sağdan cennete giriver!”[4]

 

 

 [1]    Sünen-i Tirmizî, Kitabu Fedaili’l-Kur’ân, B.11, Hds.3060.

Sünen-i Neseî, Kitabu’l-iftitah, B.69, Hds.994.

İmam Malik, Muvatta’, Kitabu’l-Kur’ân, Hds.18.

İmam Nesâî, Amelu’l-Yevmi ve’l-Leyle, C.2, Sh.130, Hds.702.

Ayrıca bkz. Ahmed b. Hanbel, Müsned, C.2, Sh.535.

[2]    Sünen-i Tirmizî, Kitabu Fedaili’l-Kur’ân, B.11, Hds.3064.

Sahih’i Buhârî, Ebvâbu Sıfatu’s-Salat, B.25 (Bab başlığında)

Sünen-i Dârimî, Kitabu Fedaili’l-Kur’ân, B.24, Hds.3438.

[3]    Sünen-i Dârimî, Kitabu fedaili’l-Kur’ân, B.24, Hds.3432.

İbn Kesir, Hadislerle Kur’ân-ı Kerim Tefsiri, C.15, Sh.8744.

Ayrıca bkz. Ahmed b. Hanbel, Müsned, C.3, Sh.437.

[4]    Sünen-i Tirmizî, Kitabu Fedaili’l-Kur’ân, B.11, Hds.3061.

Ayrıca bkz.Sünen-i Dârimî, Kitabu fedaili’l-Kur’ân, B.24, Hds.3441.

İbn Kesir, A.g.e., C.15, Sh.8744-8745.