MESCİD İNŞÂ EDİP, ONA DEVAM EDENLER

Emirü’l-mü’minin İmam Osman b. Affan (r.a.)’dan.

Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurur: [1]

“Her kim Allah’ın rızasını isteyerek bir mescid bina ederse, Allah da ona, cennette onun gibi bir ev bina eder.”[2]

İmam Nevevî (rh.a.), Rasulullah (s.a.s)’in: “Onun gibi” bu­yurmasını şu şekilde izah eder:

“Onun gibi” demesi, iki mânâya ihtimallidir. Bunlardan bi­rine göre, Allah ona, dünyada yaptırdığı binanın ismini taşıyan bir bina verecektir. Fakat cennette verilecek olan binanın sıfatı, genişliği vesâir hususatı malum ki, dünyadakinden efdal ola­caktır. Çünkü cennet nimetleri, gözlerin görmediği, kulakların duy­madığı ve hiçbir insanın hatır-u hayalinden geçirmediği şey­lerdir.

İkinci ihtimale göre, bu sözün mânâsı, cennette ona verile­cek evin diğer cennet evlerine üstünlüğü, dünyada yaptırdığı mescidin sâir dünya evlerine olan üstünlüğü gibidir.”[3]

Karşılığı cennette bir ev olan Mescid, kendisinde Allah içi ibadet edilen, temeli takva üzere atılan ve İslâm’daki mescidin görevlerini yerine getiren mesciddir… Tağutların egemenli­ğinde ve onların denetiminde olan, onların menfaat ve masla­hatları için yapılan mescidler, “Mescid-i Dırâr” olduğundan do­layı, onlar için hiçbir mükâfat olmadığı gibi, karşılığında Allah’ın azabı vardır…

Emirü’l-mü’minin İmam Ömer ibnü’l-Hattâb (r.a.)’dan.

Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurur:

“Her kim içinde Allah adı anılan bir mescidi bina ederse, Allah da onun için cennette bir ev bina eder.”[4]

Emirü’l-mü’minin İmam Ali b. Ebi Talib (r.a.)’dan.

Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurur:

“Her kim kendi malından Allah için bir mescid yaparsa, Al­lah da onun için cennette bir ev yapar.”[5]

Cabir b. Abdullah (r.anhuma)’dan.

Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurur:

“Her kim Allah için, bağırtlak kuşu yuvası gibi veya daha küçük bir mescid yaparsa, Allah da onun için cennette bir ev yapar.”[6]

Temeli takva üzere atılmış, binası helâl kazanç ile yük­setil­miş, içinde Allah’ın hükümlerinin geçerli olduğu, imamı, müezzini ve cemaatı, tağutu her yönüyle reddetmiş ve yalnızca Allah’a itaat eden kullar olan takva mescidinin cemaatına de­vam edenler için Allah, cennette konaklar hazırlamıştır..

Ebu Hüreyre (r.a.)’ın rivayetiyle Rasulullah (s.a.s.) şöyle bu­yurur:

“Her kim (namaz için) mescide gider gelirse, her gidip gel­dikçe Allah ona, cennetteki konağını hazırlar.”[7]

Böyle bir takva mescidine ve tağutu reddedip Allah’a iman etmiş bir cemaate devam eden muvahhid mü’min bir kul, mü­kâfat olarak cennet konağını hakketmiş olur…

  

[2] Sahih-i Buhârî, Kitabu’s-Salat, B.65, Hds.96.

Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Mesacid, B.4, Hds.24-25.

Kitabü’z-Zühd, B.3, Hds.43-44.

Sünen-i Tirmizî, Kitabu’s-Salat, B.235, Hds.317-318.

Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Mesacid, B.1, Hds.736.

Sünen-i Dârimî, Kitabu’s-Salat, B.113, Hds.1399.

İmam Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, C.4, Sh.276, Hds.301/1171.

[3]    Ahmed Davudoğlu, A.g.e., C.3, Sh.308.

Haydar Hatipoğlu, A.g.e., C.2, Sh.544.

[4]    Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Mesacid, B.1, Hds.735.

İmam Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, C.4, Sh.275-276, Hds.300/1170. Sh.279, Hds.306/1176.

[5]    Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Mesacid, B.1, Hds.737.

[6]    Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Mesacid, B.1, Hds.738.

İmam Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, C.4, Sh.278, Hds.305/1175.

Kuzâî, Şihabü’l-Ahbâr Tercümesi, Sh.109, Hds.331.

[7]    Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Ezan, B.37, Hds.55.

Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Mesacid, B.51, Hds.285.