ÖLEN ÇOCUKLARINA SABREDENLER

Ergenlik çağına ulaşmamış çocuklarının ölümünden dolayı sabreden ve Allah’ın hükmüne teslim olmuş mü’min müslüman anne ve babaların cennetlik olduğunu müjdeleyen önderimiz  Rasulullah (s.a.s.)’ın hadislerinden birkaç tanesini burada kay­dediyoruz.. Okuyup gereği ile inanarak amel eden anne ve ba­balar, müjdenin mükâfatına kavuşurlar!..

 

1) Enes b. Malik (r.a.)’dan.

Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurur:

“Henüz ergenlik çağına ulaşmadan üç çocuğu ölen insan­lardan hiçbir müslüman yoktur ki, illâ Allah o müslümanı, bu çocuklara ihsân ettiği geniş rahmeti ile cennete girdirmiş olma­sın.”[1]

 

2) Utbe b. Abd es-Sülemî (r.a.)’dan.

Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurur:

“Günah işleme çağına ulaşmayan üç çocuğu ölen hiçbir müslüman yoktur ki, o çocuklar onu, cennetin sekiz kapısından karşılamasınlar. O, bu kapılardan dilediğinden cennete girer.”[2]

3) Abdullah b. Amr (r.a.)’dan.

Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurur:

“Allah Teâlâ, çocuğunu kaybeden fakat sabredip Cenab-ı Hakk’dan ecrini bekleyen ve takdire boyun eğen mü’min ku­luna, cennetten başka mükâfat vermeye razı olmaz.”[3]

 

4) Ebu Said (r.a.) anlatıyor:

Kadınlar, Rasulullah (s.a.s.)’e:

-Bizim için bir gün ayır, dediler. Nihayet ayırdığı günde Rasulullah, kadınlara va’z etti. Ve bu arada:

“Her hangi bir kadının üç çocuğu ölmüşse, o çocuklar, ce­henneme karşı birer siper olurlar.”

Bir kadın:

-İki tane (ölmüşse)? dedi.

Rasulullah:

“İki tanesi de (öyledir)!” buyurdu.[4]

 

5) Ümmü Süleym (r.anha) anlatıyor:

Rasulullah (s.a.s.)’in yanında bulunuyordum. Rasulullah (bana şöyle) buyurdu:

“Ya ümmü Süleym, iki Müslüman anne ve babanın üç ço­cuğu vefat ederse, Allah o ikisini, çocuklara olan merhametinin ihsânı ile cennete koyar.”

Dedim ki:

-İki tanede mi (ölürse öyle)?

Rasulullah:

 

“İki tane de!” buyurdu.[5]

6) Abdullah ibn Mes’ud (r.a.)anlatıyor:

Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurdu:

“Kim günah işleme çağına henüz gelmemiş olan üç ço­cuğu, kendinden önce ölür (de sabreder)se o çocuklar, onun için cehennem ateşinden koruyucu kal’a (perde) olur.”

Bunun üzerine Ebu Zerr (r.a.):

-İki çocuğu gönderdim, dedi.

Rasulullah (s.a.s.):

“İki çocuk da” buyurdu.

Bunun üzerine Kur’ân okuyucularının büyüğü Ubeyy b. Ka’b (r.a.):

-Ben, bir çocuk gönderdim, dedi.

Rasulullah (s.a.s.):

“Bir çocuk da!” buyurdu.[6]

 

7) Ebu Musa el-Eş’arî (r.a.)’dan.

Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurur:

“Bir kulun çocuğu öldüğü zaman Allah, meleklerine:

-Kulumun çocuğunun ruhunu mu aldınız? buyurur.

Melekler:

-Evet, derler.

Allah:

-Kulumun gönül meyvesini (ciğerparesini) mi kopardınız? bu­­yurur.

Melekler:

-Evet, derler.

Allah:

-Peki, kulum ne dedi? buyurur.

Melekler:

-Sana hamdetti ve (İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râcîun, diye) istirca’da bulundu, derler.

Bunun üzerine Allah:

-O hâlde kuluma, cennette bir ev yapın ve adını ‘hamd evi’ koyun! buyurur.”[7]

 

 

 [1]    Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Cenâiz, B.6, Hds.12.

Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Cenâiz, B.4, Hds.1873.

Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Cenâiz, B.57, Hds.1605.

İmam Buhârî, Edebü’l-Müfred, B.80, Hds.150-151.

Taberânî, Mu’cemu’s-Sağir Tercümesi, C.2, Sh.311, Hds.613.

[2]    Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Cenâiz, B.57, Hds.1604.

[3]    Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Cenâiz, B.23, Hds.1871.

[4]    Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Cenâiz, B.6, Hds.13.

Kitabu’l-İlm, B.36, Hds.42.

Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Birri ve’s-Sıla, B.47, Hds.152.

[5]    İmam Buhârî, Edebü’l-Müfred, B.8, Hds.149.

[6]    Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Cenâiz, B.57, Hds.1606.

Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Cenâiz, B.64, Hds.1067.

İmam Tirmizî (rh.a.)’ın rivayetindeki ziyade:

“Lâkin bu mükâfat, ancak musibetin ilk darbesi anında sabretmekle hasıl olur.”

[7]    Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Cenâiz, B.35, Hds.1026.

Ayrıca bkz. Ahmed b. Hanbel, Müsned, C.4, Sh.415.