TEHECCÜD NAMAZINI KILANLAR

Abdullah b. Selâm (r.a.)’ın rivayetiyle Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurur:

“Ey insanlar, selâmı yayın, yemek yedirin ve herkes uykuda iken namaz kılın ki, selâmetle cennete giresiniz.”[1]

Emirü’l-mü’minin İmam Ali b. Ebi Talib (r.a.)’dan .

Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurur:

“Cennette bir takım köşkler vardır ki, dışları içlerinden ve içleri dışlarından görünür.”

Bunun üzerine bir A’rabî kalkarak:

-Ya Rasulullah, o köşkler kimler içindir? diye sordu.

Rasulullah (s.a.s.):

“O köşkler, tatlı söz söyleyen, yemek yediren, oruca devam eden ve insanlar uykuda iken geceleyin namaz kılanlar içindir.” buyurdu.[2]

Rabbimiz Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Bizim ayetlerimize, ancak kendilerine hatırlatıldığı za­man, hemen secdeye kapananlar, Rabblerini hamd ile tesbih edenler ve büyüklük taslamayan (müstekbir olmayan) lar iman eder.

Onlar, yanları (gece namazına kalkmak için) yatakların­dan uzaklaşır. Rabblerine korku ve umutla duâ ederler ve ken­dilerine rızık olarak verdiklerimizden infâk ederler.”[3]

“Onlar, Rabblerine secde ederek ve kıyama durarak gece­lerler.”[4]

Yaratılış gayeleri olan şirksiz Allah’a ibadet etmenin şuu­runda olan mü’min müslüman şahsiyetler, gündüzlerini Allah’a itaat ederek ibadetle geçirdikleri gibi, gecelerini de gaflet uyku­suyla geçirmeyip, bir mikdar uyuyup dinlendikten sonra kalkar, en büyük zikir olan namaz kılarak Allah’a ibadete devam eder­ler… Önderimiz Rasulullah (s.a.s.), gece ibadetini ihmal etme­meyi emir buyurmuştur… Gecenin namaz ve tesbihatla ihyası, muvahhid mü’minlerin kulluk vazifesidir…

Ebu Umâme (r.a.)’ın rivayetiyle Rasulullah (s.a.s.) şöyle bu­yurur:

“Gece ibadetini ihmal etmeyiniz. Çünkü bu, sizden önceki salih kişilerin adetidir ve aynı zamanda o, Rabbinize yakınlık, kötülükler için keffâret ve günah için sakınmadır.”[5]

Ebu Hüreyre (r.a.)’dan.

Rasulullah (s.a.s.):

“Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Mu­harrem’de tutulan oruçtur. Farz namazdan sonra en faziletli namaz, gece namazıdır.” buyurdular.304/a

Ebu Hüreyre (r.a.)’dan

Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurur:

“Gecenin son üçte biri kaldığı zaman mübarek ve âlî olan Rabbimiz (keyfiyetini bilemediğimiz bir hâlde) her gece dünya semaya iner ve:

-Bana kim duâ eder ki, onun duâsına icabet edeyim. Ben­den kim bir hacet ister ki, ona dilediğini vereyim. Benden kim mağfiret diler ki, onun için mağfiret edeyim! buyurur.”304/b

Rabbleri Allah’dan dilek dileyip dilekleri kabul olunacak bu şahsiyetler, “Teheccüd namazı” nı kılmak üzere kalkmış ve iba­det eden mü’min kullardır…

 

 

 

 

 

 

 [1]    Sünen-i Tirmizî, Kitabu Sıfatu’l-Kıyame, B.15, Hds.2603.

Sünen-i İbn Mace, Kitabu İkametu’s-Salâ, B.174, Hds.1334.

[2]    Sünen-i Tirmizî, Kitabu Sıfatu’l-Cenne, B.3, Hds.2647.

İbn Kesir, Ölüm ötesi Tarihi- El-Bidaye ve’n-Nihaye, çev. Mehmet Keskin, İst.2001, Sh.408-409. Ahmed b. Hanbel, Müsned, C.1, Sh.156, Taberânî ve Beyhakî’den.

[3]    Secde, 32/15-16.

[4]    Furkan, 25/64.

[5]    Sünen-i Tirmizî, Kitabu’d-Daavat, B.112, Hds.3781.

304/a Sahih-i Müslim, Kitabu’s-Sıyam, B.38, Hds.202-203.

Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’s-Sıyam, B.56, Hds.2429.

Sünen-i Tirmizî, Kitabu’s-Salat, B.322, Hds.434.

Sünen-i Neseî, Kitabu Kıyamu’l-Leyl, B.6, Hds.1613.

304/b Sahih-i Buhârî, Kitabu’t-Teheccüd, B.14, Hds.26.

Kitabu’t-Tevhid, B.36, Hds.120.

Sahih-i Müslim, Kitabu Salati’l-Müsafirin, B.24, Hds.168-172.