Önsöz (İslam Milleti)

Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Hamd, Âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

Salat ve selâm olsun Rasulullah’a, Âline, Ashabına ve kıyamete kadar O’nun izini takib eden muvahhid mü’min-lere…

Ben, şehadet ederim ki, Allah’dan başka ilâh yoktur ve şehadet ederim ki, Muhammed (s.a.s.) O’nun kulu ve Rasulü’dür.

“Değişim Dersleri” serimizin dokuzuncu kitabı olan bu eserimize,“İslâm Milleti Olmak” ismini verdik… Bu eseri­mizde, İslâm Milleti’nin birlik ve beraberliğini izah ederken, onu bölüp parçalamaya yönelen ırkçı-milliyetçi hareketle­rin zararlarını anlatmaya  çalıştık… Yüz yıl önce dünya iktidarını elinde tutan ve en güçlü devlet olan İslâm Milleti, müslüman olan kavimlerin, ırkçı-milliyetçi dâvâ-lara kalkı­şıp birbirlerine düşürülmesiyle dağılmış, devleti yıkılmış ve toprakları işgal edilmiştir…

Rabbimiz Allah (Azze ve Celle)’nin:

Mü’minler ancak kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin ve Allah’dan korkup sakının. Umu­lur ki, esirgenirsiniz.” (Hucurat, 49/10) buyruğunu esas alıp dağılmış olan ve İslâm düşmanlarınca paramparça edilen İslâm Milleti’nin yeniden bir araya gelmesine gayret edil-melidir…

Irk, kavim, renk, dil ve bölge farklarını tamamen orta­dan kaldırarak, mü’minlerin kardeş oluşu hakikatı esas ka-bul edilerek, İslâm Milleti olmak için bütün imkânlar har-canmalıdır…

Hangi ırktan, hangi renkten, hangi kavimden, hangi dilden ve hangi bölgeden olursa olsun, bütün iman eden mü’minler kardeştirler ve Allah’ın boyası olan İslâm ile bo-yanmalıdırlar… İslâm düşmanları, şeytanî tuzak ve plan-larla bu kardeşleri birbirinden koparmış, aralarını bozmuş ve birbirine yabancılaştırmışlardır…

Mü’min müslümanların arasına ekilen ırkçı-milliyetçi fitne tohumları zamanla gelişmiş, kökleşmiş ve korkunç bir belâ olan meyvelerini vermiştir… Bu fitnenin kökleri, yeni­den İslâm kardeşliğine dönülerek sökülüp atılmalıdır… Bo­zulan dostluklar tamir edilmeli ve iman kardeşliğini yeni­den canlandırmalıdır…

Rabbimiz Allah’ın izni ve yardımıyla, muvahhid mü’-minler, yeniden İslâm kardeşliğini gündeme getirecek, onun bağlarını sağlamlaştıracak ve “İslâm Milleti Olmak” yo­lun-da hızlı adımlar atacaklardır… Mü’min müslümanlar ara-sında bu kardeşliğin olmasını ve hayırlı bir sonuca ula­şılmasını, yegâne Rabbmiz Allah’dan niyaz ederiz…

Dâvâmızın başı ve sonu, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd etmektir…

                                                                                         KUL SADİ YÜKSEL

3 Rebiu’l-evvel 1423-16 Mayıs 2002

Ihlamurkuyu-Ümraniye

İSTANBUL